the blog

เขียนโดย admin

เรื่องเล่า ... คดีปกครองเปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 2

* เรื่องเด่นในเล่ม

- ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน แต่บังเอิญ ... เกิดอุบัติเหตุต้องรับผิดหรือไม่ ?
- สร้างอาคารติดกับผู้อื่น ... ต้องไม่ลืมขอความยินยอม !
- ต้นไม้ล้มข้างทางหลังฝนตก ... เหตุสุดวิสัยหรือป้องกันได้ ??
- รถยนต์ของทางราชการถูกขโมย เจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่ ?
- เพื่อนบ้านเลี้ยงไก่ เป็นเรื่องใหญ่ถึงศาล ...
- เปิด - ปิด ประตูน้ำระบายน้ำ เอา (ไม่) อยู่ !!


ฯลฯ

เขียนโดย admin

เรื่องเล่า ... คดีปกครองเปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 2

* เรื่องเด่นในเล่ม

: หยุด ! สะพานข้ามทางรถไฟ ... ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวม
: “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ... สารพันปัญหา !
: ชาวบ้านสุดทน “มลพิษโรงงานปุ๋ย”
: ปลูกบ้านล่วงล้ำลำน้ำ ... ขออนุญาตภายหลัง ... ได้ ! หรือไม่ !
: แม่ขายที่ดินผิด ... ทายาท ! มีสิทธิฟ้องขอคืนหรือไม่ ?
: แตะเบรกกะทันหัน ... ยืนยัน ไม่ประมาท ? ... ครับ !


ฯลฯ

เขียนโดย admin

เรื่องเล่า ... คดีปกครองเปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 4

* เรื่องเด่นในเล่ม

: ยกที่ดินให้ราชการใช้ประโยชน์ ... เมื่อ “ไม่ใช้” ขอคืนครับ !
: “คุณหมอ ... ขา” จ่ายค่าเสียหายด้วยค่ะ ... ?
: ผมหยุดงานเพราะป่วยจริง ... ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ครับ !
: “กลิ่นเหม็น” ไม่หมดไป ... เหตุใด ? ไม่เพิกถอนใบอนุญาต !
: หลบหนีโทษจำคุก ... หมดสิทธิรับบำนาญ
: “ท่อระบายน้ำ” ความจำเป็นที่ต้องมี ... กับความเดือดร้อนที่เกินควร ?
: ต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบ ... ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ต้องรับผิดหรือไม่ ?
: อนุโลมให้ตั้งแผงลอย มิใช่อนุญาต ... สั่งห้ามขายได้ครับ !


ฯลฯ

เขียนโดย admin

เรื่องเล่า ... คดีปกครองเปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 1

* เรื่องเด่นในเล่ม

- กองทุนหมู่บ้านเสียหาย ใคร ?... มีสิทธิฟ้องคดี
- ก่อสร้างสะพานทางเดิน... ความจําเป็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
- สะใภ้ผู้เยาว์... เขา หรือ เธอ ฟ้องคดีได้ !
- การระบุวิธีการและระยะเวลาการฟ้องคดีใน “คําสั่งทางปกครอง” สําคัญ... ไฉน ?
- สิทธิฟ้องคดีต่อศาล : หากหน่วยงานมีข้อขัดข้องในการบังคับทางปกครอง
- ยื่นฟ้องคดีพ้นกําหนดเวลา... ศาลรับได้ถ้าไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน

ฯลฯ