ข้อมูลพื้นฐาน

เขียนโดย admin

๑.  ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านภารแอ่น ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประมาณ 13กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 74  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

            ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลนาสีนวล     อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย      จังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลก้ามปู        อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย      จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลดอกล้ำ       อำเภอปทุมรัตต์            จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลลานสะแก    อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย      จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น มีเนื้อที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 23,048  ไร่

.   พื้นที่รับผิดชอบ

         องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น   มีพื้นที่รับผิดชอบ  ประมาณ  ๓๖  ตารางกิโลเมตร   มีจำนวนประชากรแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน  จำนวน   ๑๐  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่บ้าน

จำนวน / หลัง

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่     ๑      บ้านดงบาก

หมู่ที่     ๒     บ้านโนนมันแกว

หมู่ที่     ๓      บ้านภารแอ่น

หมู่ที่     ๔      บ้านเขวาทุ่ง

หมู่ที่     ๕      บ้านมะชม

หมู่ที่     ๖      บ้านโนนไทย

หมู่ที่     ๗      บ้านโนนสง่า

หมู่ที่     ๘      บ้านหนองตาเต็น

หมู่ที่     ๙      บ้านหนองกลางดง

หมู่ที่     ๑๐    บ้านเขวาใต้

๑๐๕

๕๗

๑๒๕

๑๐๔

๑๒๗

๖๕

๙๘

๑๑๑

๑๓๓

๖๕

๒๒๙

๑๑๑

๒๓๐

๒๔๑

๒๙๔

๑๓๒

๒๑๔

๒๑๕

๒๕๑

๑๔๑

๒๑๔

๑๑๔

๒๗๑

๒๑๖

๒๗๔

๑๔๐

๒๓๐

๒๐๘

๒๖๖

๑๔๓

๔๔๓

๒๒๕

๕๐๑

๔๕๗

๕๖๘

๒๗๒

๔๔๔

๔๒๓

๕๑๗

๒๘๔

รวม

๙๙๐

๒,๐๕๘

๒,๐๗๖

๔,๑๓๔

         

. สถานศึกษา

๓.๑  สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่  มีจำนวน  ๓  แห่ง  ดังนี้

          ๑) โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง                      จำนวนนักเรียน            ๑๑๖    คน

          ๒) โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า               จำนวนนักเรียน            ๖๗      คน

          ๓)  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น        จำนวนนักเรียน            ๕๔      คน

๓.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจำนวน ๒   แห่ง  ดังนี้

          ๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยทิศ            จำนวนนักเรียน            ๘๒      คน

          ๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะชมโนนสง่า   จำนวนนักเรียน            ๓๘      คน

 

.  ด้านศาสนา

          มีสถาบันและองค์การศาสนา  จำนวน   ๘  แห่ง  ดังนี้

๑)      วัดบ้านดงบาก

๒)      วัดบ้านโนนมันแกว

๓)      วัดบ้านภารแอ่น

๔)      วัดอุทัยทิศ

๕)      วัดบ้านมะชมโนนสง่า

๖)      วัดบ้านหนองตาเต็น

๗)      วัดบ้านหนองกลางดง

๘)      สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านดงบาก

 

.  ด้านสาธารณสุข

          มีหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่  จำนวน   ๑   แห่ง  ดังนี้

-          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่ง