วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เขียนโดย admin

วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น

" เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคน พัฒนาชุมชน ให้มีความน่าอยู่และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน "

พันธกิจ (Mission) 

จากวิสัยทัศน์การพัฒนา ได้นำมากำหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ  ได้   8  ภารกิจ ดังนี้

1. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและปลอดภัย ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ

                3. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                4. อนุรักษ์และฟื้นฟูปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

               5. ส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

              7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น

              8. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล