ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย จีราภรณ์ กองแก้ม

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
-โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 1-10  ---- ดาวน์โหลด-----