ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย admin

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างวางท่อเมนต์ประปาเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบานภาร แอ่น หมู่ที่ 3 - บ้านโนนไทย - หมู่ที่ 6 บ้านเขวาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบการประปานครหลวง) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ 570,900.-บาท (.-ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

อ่านรายละเอียดเพิ้มเติม คลิ๊ก