ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2560

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Admin

1. ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (2560 - 2562)  ดาวน์โหลด คลิ๊ก

2. ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

3. ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด คลิ๊ก  

4. ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง เจตจำนงการบริหารงา่นด้วยความสุจริต ดาวน์โหลด คลิ๊ก

5. ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

6. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 

    6.1 ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านภารแอ่น ตำบลภารแอ่น ดาวน์โหลด คลิ๊ก

    6.2 ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างฟุตซอลหญ้าเทียม ดาวน์โหลด คลิ๊ก  

    6.3 ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเขวาทุ่ง ตำบลภารแอ่น - ปากทางบ้านหนองผือ ตำบลก้ามปู ดาวน์โหลด คลิ๊ก

    6.4 ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมันแกว ดาวน์โหลด คลิ๊ก

7. ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

8. ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

9. ประกาศ อบต.ภารแอ่น เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

10. รายงานการประชุมสภา อบต.ภารแอ่น

      10.1 ประกาศสภา อบต.ภารแอ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ภารแอ่น สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

      10.2 ประกาศสภา อบต.ภารแอ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ภารแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

      10.3 ประกาศสภา อบต.ภารแอ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ภารแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

      10.4 ประกาศสภา อบต.ภารแอ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ภารแอ่น สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

      10.5 ประกาศสภา อบต.ภารแอ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ภารแอ่น สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

      10.6 ประกาศสภา อบต.ภารแอ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ภารแอ่น สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

      10.7 ประกาศสภา อบต.ภารแอ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ภารแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

      10.8 ประกาศสภา อบต.ภารแอ่น เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ภารแอ่น สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

11. การประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ภารแอ่น

     11.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

     11.2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

     11.3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

     11.4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

12. รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.

13. รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด คลิ๊ก

14. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลด คลิ๊ก

15. กิจกรรมการประชุมประชาคม ประจำปี 2559 ประมวลภาพกิจกรรม คลิ๊ก

16. กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคโลหิต ของบุคลากรในสังกัด อบต.ภารแอ่น ปี 2559 ประมวลภาพกิจกรรม คลิ๊ก