ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ที่ทำการ อบต.ภารแอ่น
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

0 43 706 520
admin@phan-aen.go.th