ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย admin

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาข้อหารือและแนวทางในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลภารแอ่น ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๐-๖๐๕๐