ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน


1. ส่งใช้เงินยืมไม่มีฎีกาเบิกจ่ายให้ตรวจสอบ           
2. ไม่มีใบเสร็จรับเงินประกอบฎีกาให้ตรวจสอบ             
3. ไม่มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย           
4. การจัดเก็บฎีกาไม่เรียงตามรายงานจัดทำเช็ค      
5. หน้าฎีกาเบิกจ่ายเงินลงรายการไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีเลขที่ผู้เบิก ไม่มีเลขที่คลังรับ เป็นต้น
6. ผู้จ่ายเงินไม่ลงลายมือ และรบรองความถูกต้องกำกับไว้ ในใบสำคัญคู่จ่าย
7. ไม่มีหลกฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิประกอบฎีกา      
8. ไม่จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินยื่นต่อหน่วยงานคลัง
9. เอกสารหลักฐานประกอบฏีกาไม่ถูกต้องครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติม