ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง ด้านเงินสะสม


1. จ่ายขาดเงินสะสม โครงการเพื่อการลงทุนหรือใช้วงเงินประมาณที่มีมูลค่าสูง บางโครงการไม่ใช่กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
2. จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ จัดซื้อที่ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารสำนักงาน รถต่าง ๆ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ แทรกเตอร์ เรือจักรยานยนต์น้ำ
3. จ่ายขาดงเนิสะสมเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ค่ารก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขุดลอกร่องน้ำ ซ่อมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ปรับปรุงโรงจอดรถ ปรับปรุงอาคาร เป็นต้น
4. จ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก เต็นท์ผ้าใบทรงโค้งโต๊ะกลม เก้าอี้พลาสติก วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นต้น
5. จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินอุดหนุนให้การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เบิกจ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งซ่อมสมาชิกท้องถิ่น โครงการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ
6. จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตกเบิก
7. จ่ายเงินทุนสำรองสะสมจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว
8. ยืมเงินสะสมจ่ายค่าจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.
9. ไม่มีหลักฐานขออนุมติหรืออนุมัติของสภาเทศบาลให้ตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก