ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง การยืมเงินงบประมาณ
1. การยืมเงินงบประมาณของเทศบาลปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบเบอกจ่ายข้อ 84 และข้อ 86 ดังนี้
    - ทะเบียนคุมลูกหนี้เง
ินยืม บันทึกรายการส่งใช้ไม่ครบถ้วน
    - สำเนาสัญญายืมเงิน ไม่ระบุวันครบกำหนดส่งคืน และไม่บันทึกรายการส่งใช้ด้านหลังสัญญายืมเงิน
    - ส่งใช้เงินยืมช้ากว่าที่ระเบียบกำหนดทุกสัญญาโดยเฉพาะการยืมเงินสำหรับจัดทำโครงการต่าง ๆ ยกเว้นการยืมเงินเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
    - มีการอนุมัติให้ยืมเงินใหม่โดยที่ผู้ยืมยังค้างชำระเงินยืมเก่า
    - มีการอนุมัติให้ยืมเงินรายการที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ
2. ยืมเงินประมาณเป็นค่าวัสดุหรือจ้างทำของ
3. ไม่มีการให้ลำดับเลขหมายที่ใบยืม ไม่มีบันทึกวัน เดือน ปีที่ครบกำหนดส่งใช้ในใบยืมแต่ละฉบับ
4. ไม่มีระบบติดตาม เร่งรัด ทวงถาม รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่ดี
5. ยืมเงินงบประมาณเต็มจำนวนไม่จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก