ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายค่ารับรอง
 

1. เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่่องดื่ม ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการต่าง ๆ โครงการอำเภอยิ้มเคลิอนที่ โครงการ อบจ. สัญจร ประชุมหัวหนัาส่วนราชการประจำเดือน ประชุมกานันผูใหญ่บ้าน
2. เลี้ยงรับรองผู้เข้ารับการอบรมใหัความรู้แก่ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่น คณะที่มาส่งพนักงานท้องถิ่นที่โอน/ ย้ายมารับตำแหน่ง
3. เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก ่ขบวนจักยานการกุศล
เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินที่มาแจกเช็ค ซึ่งมิใช่เป็นการศึกษาดูงานของ อปท.
4. คณะศึกษาดูงานมีหนังสือขออาหารว่างและเครื่องดื่ม
แต่ อปท. เบิกค่าอาหารกลางวัน จึงเบิกจ่ายเกินความจำเป็น
5. อปท.เบิกจ่ายเงินค่ารับรองเกินกว่าที่งบประมาณตั้งไว้ (ตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมา)
6. เบิกค่าโซฟา เก้าอี้ และโต๊ะกลางเพื่อรับรองแขกในงานพิธีต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก