ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง หลักประกันสัญญา


1. ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องได้
2. เงินประกันสัญญาครบกำหนดและหมดภาระผู้กพันตามสัญญายังไม่ได้จ่ายคืนให้กับผู้วางเงินประกัน
3. ไม่ได้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา
4. เงินประกันซองครบกำหนดจ่ายคืน แต่ไม่ได้จ่ายคืน

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก