ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น  


1. เบิกเงินอุดหนุนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
2. หน่วยงานหรือผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ได้จัดทำโครงการพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ จำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด เสนอให้ อปท. พิจารณาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
3. โครงการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรประชาชน กลุ่มหรือชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะของการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรประชาชน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
4. องค์กรประชาชนที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่มีหลักฐานการจดทะเบียน หรือการได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเอง เช่น กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีไทย ชมรมมวยไทย
5. เบิกเงินอุดหนุนซ้ำซ้อนกับกิจการที่ อปท.ดำเนินการอยู่แล้ว
6. อุดหนุนเงินให้วัดเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเทศบาลควรดำเนินการเอง
7. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้กับกลุ่มชุมชน โดยนำเงินที่ได้รับการอุดหนุนไปตั้งเป็นกองทุนกู้ยืมหรือสมทบกองทุนต่าง ๆ เช่น อุดหนุนกลุ่มสหกรณ์ร้านค้า อุดหนุนกลุ่มเกษตรกร เพื่อตั้งเป็นเงินทุนสำหรับกู้ยืมในการจัดซื้อปุ๋ย อุดหนุนกลุ่มสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ภายในตำบล
8. ไม่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าผู้ขอรับเงินอุดหนุนได้นำเงินที่ได้รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
9. ไม่มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคะบ และหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนนั้นต้องถือปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน
10. อปท.สามารถดำเนินการเองได้ ไม่จำเป็นต้องอุดหนุนงบประมาณ
11. ไม่สามารถอุดหนุนโครงการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก