ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ


1. เบิกจ่ายให้กับผู้ไม่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่ ข้าราชการนำนาญพนักงาน/ลูกจ้างราชการ ผู้พิการแต่ไม่มีบัตรคนพิการ ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนาอยู่
2. ไม่จัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเงิน
3. หลักฐานการจ่าย ให้กับผู้รับเป็นเงินสดไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด มีการรับเงินแทนโดยไม่มีใยมอบอำนาจ ไม่ได้ลงวันที่รับเงิน
4. กรณีจ่ายเงินให้ผู้ที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ แต่ใช้ลายนิ้วมือพิมพ์แทนการลงชื่อ ไม่มีการเขียนกำกับว่าเป็นลายนิ้วมือใคร และไม่มีพยานรับรองไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9
5. จ่ายเงินสงเคราะห์ความพิการหรือผู้สูงอายุที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมจนถูกดำเนินคดีและลงโทษให้จำคุก
6. เบอกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินงบประมาณของท้องถิ่นเอง
7. มอบเงินสดให้สมาชิกแต่ละหมู่ นำเงินสดไปจ่ายให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ซึ่งมิใช่หน้าที่โดยตรง

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก