ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


1. เงินชดเชยในการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัวในอัตรากิโลเมตร ละ 4 บาท ไม่มีหลักฐานว่าได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะ
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดย อปท. อื่น
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
5. ค่าลงทะเบียนเกินสิทธิ
6. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยไม่สมควรต้องจ่าย และไม่เป็นการประหยัด ดังนี้
    1) อนุมัติให้เดินทางก่อนและหลังการอบรม 1 วัน โดยไม่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปก่อนล่วงหน้าหรือพักแรมต่อเนื่อง จากระยะทางและระยะเวลาสามารถเดินทางในวันลงทะเบียนได้ และกลับได้ทันที ทำให้ต้องจ่ายเงินโดยไม่จำเป็น
    2) อนุมัติให้นำรถยนต์ส่วนกลางไปราชการยังสถานที่เดียวกัน 2 คนๆ ละคัน ทั้งที่สามารถใช้รถคันเดียวกันได้ ทำให้ต้องจ่ายเงินโดยไม่จำเป็น
    3) หน่วยงานผู้จัดอบรมฯ ได้จัดเลี้ยงอาหาร แต่ผู้เบิกขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวน ทำให้เบิกจ่ายเกินสิทธิ

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก