ข้อทักท้วง สตง.

เขียนโดย admin

ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน


1. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมเบิกค่าเช่าที่พักระหว่างฝึกอบรมในอัตราเหมาจ่าย หรือเบิกในอัตราพักคนเดียวโดยไม่ได้เบิกในอัตราพักคู่
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวน โดยที่หน่วยงานผู้จัดอบรมเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างฝึกอบรมแล้ว
3. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคคลภายนอก เบิกค่าที่พัก และค่าอาหารในอัตราการฝึกอบรมระดับต้น เบิกจ่ายเกินสิทธิ
4. ค่าบัตรเข้าชมงานศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ (ภูเก็ตแฟนตาซี) ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาดูงาน
5. ซื้อวัสดุของชำร่วย เช่น ผ้าขนหนู เสื้อยืด ชุดปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) ผ้าพันคอ แจกให้กับผู้เข้ารับการอบรม
6. ทัศนศึกษาดูงานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
7. ไม่จัดทำรายงานการไปศึกษาดูงาน
8. จัดซื้อวัสดุ โดยไม่ได้จัดเป็นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
9. ค่าลงทะเบียนได้รับได้รับประกาศนียบัตร หรือค่าลงทะเบียนให้บุคคลภายนอก
10. ผู้จัดไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดประชุมสัมมนา ได้แก่ อปท.ชมรม เป็นต้น
11. จ้างเหมารถตู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
12. เบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
13. จัดโครงการเรียนรู้ ซ้ำซ้อนกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
14. เบิกค่าเบี้ยประกันชีวิต ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
15. เบิกค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้ อปพร. ซึ่งต้องเบิกในอัตราบุคคลภายนอกมิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก