the blog

เขียนโดย admin

เรื่องเล่า ... คดีปกครองเปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 4

* เรื่องเด่นในเล่ม

: ยกที่ดินให้ราชการใช้ประโยชน์ ... เมื่อ “ไม่ใช้” ขอคืนครับ !
: “คุณหมอ ... ขา” จ่ายค่าเสียหายด้วยค่ะ ... ?
: ผมหยุดงานเพราะป่วยจริง ... ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ครับ !
: “กลิ่นเหม็น” ไม่หมดไป ... เหตุใด ? ไม่เพิกถอนใบอนุญาต !
: หลบหนีโทษจำคุก ... หมดสิทธิรับบำนาญ
: “ท่อระบายน้ำ” ความจำเป็นที่ต้องมี ... กับความเดือดร้อนที่เกินควร ?
: ต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบ ... ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ต้องรับผิดหรือไม่ ?
: อนุโลมให้ตั้งแผงลอย มิใช่อนุญาต ... สั่งห้ามขายได้ครับ !


ฯลฯ