ข้อบัญญัติ อบต.ภารแอ่น

เขียนโดย admin

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. 2557

___________________

                   โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น และนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557”

                   ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                   ข้อ 3 ตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ยกเลิก

                   (1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547

                   (2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553

                   (3) บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

                   ข้อ 4ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่นเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก