องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
หมู่ที่  3  ตำบลภารแอ่น   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม  44110
โทรศัพท์/โทรสาร   043 706520
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.