the blog

เขียนโดย admin

คำอธิบายการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย นายปรเมศวร์ โตอดิเทพย์

นิติกรชำนาญการ

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่

 

อ่าน คลิ๊ก